Acesta nu este un document oficial şi nu ne asumăm nici o răspundere legată de conţinut. Pentru informaţii oficiale, vă rugăm să utilizaţi documente disponibile pe canalele oficiale.

HG 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetica.Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 16 februarie 2015

Avand in vedere art. II din Ordonanta Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, precum si art. 10 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 22 alin. (1^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 140/2012, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta hotarare are ca obiect stabilirea cerintelor de compatibilitate electromagnetica a echipamentelor definite la art. 2, precum si a conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a acestora.

(2) Echipamentele prevazute la art. 2 trebuie sa indeplineasca cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1.
(3) Prezenta hotarare nu se aplica:
a) echipamentelor reglementate de Directiva 1999/5/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 9 martie 1999 privind echipamentele hertziene si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea reciproca a conformitatii acestora;
b) produselor, pieselor si echipamentelor aeronautice mentionate de Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune din domeniul aviatiei civile si instituirea unei Agentii Europene de Siguranta a Aviatiei si de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.592/2002 si a Directivei 2004/36/CE, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1.108/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009;

c) echipamentelor radio utilizate de radioamatori, in sensul utilizat de normele adoptate in temeiul Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva si ratificate prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constitutiei si a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, cu modificarile ulterioare, daca nu sunt disponibile pentru comercializare. Ansamblurile de componente care urmeaza sa fie asamblate de radioamatori si echipamentele comerciale modificate de radioamatori pentru uzul propriu al acestora nu sunt considerate echipamente disponibile pentru comercializare;
d) echipamentelor care, prin insasi natura si caracteristicile lor fizice, nu pot sa genereze sau sa contribuie la generarea de emisii electromagnetice care depasesc un nivel ce permite echipamentelor radio si altor echipamente sa functioneze conform destinatiei si functioneaza fara degradare inadmisibila, in prezenta perturbatiilor electromagnetice rezultate in mod normal in timpul utilizarii lor conform destinatiei;
e) echipamentelor prevazute la alin. (1) pentru care cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 sunt stabilite intr-o maniera specifica, in totalitate sau partial, de alte reglementari la nivel european, norme ce se vor aplica de la data intrarii in vigoare a actelor normative ce asigura transpunerea acestor reglementari ale Uniunii Europene.
(4) Prezenta hotarare nu aduce atingere aplicarii legislatiei nationale sau a Uniunii Europene care reglementeaza securitatea echipamentelor.

Art. 2
(1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) echipament - orice aparat sau instalatie fixa;
b) aparat - orice dispozitiv finit sau oricare compus de astfel de dispozitive pus la dispozitie pe piata ca unitate functionala independenta, destinat utilizatorului final si susceptibil sa produca perturbatii electromagnetice ori a carui functionare poate sa fie afectata de astfel de perturbatii;
c) instalatie fixa - o combinatie specifica a mai multor tipuri de aparate si, dupa caz, a altor dispozitive care sunt asamblate, instalate si destinate a fi utilizate in mod permanent intr-un amplasament prestabilit;
d) compatibilitate electromagnetica - capacitatea echipamentelor de a functiona satisfacator in mediul lor electromagnetic fara a produce ele insele perturbatii electromagnetice inadmisibile pentru alte echipamente din mediul respectiv;
e) perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada functionarea echipamentelor, cum ar fi, dar fara a se limita la, zgomot electromagnetic, semnal nedorit sau o modificare a insusi mediului de propagare;
f) imunitate - capacitatea echipamentelor de a functiona conform destinatiei, fara degradare in prezenta perturbatiilor electromagnetice;
g) obiective de siguranta - obiective de protectie a vietii oamenilor sau a proprietatii;
h) mediu electromagnetic - toate fenomenele electromagnetice observabile intr-un anumit amplasament;
i) standard armonizat - un standard adoptat, pe baza unei cereri din partea Comisiei Europene, de catre unul dintre organismele europene de standardizare enumerate in anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului;
j) introducere pe piata - punerea la dispozitie pentru prima data a unui aparat pe piata comuna europeana;
k) punere la dispozitie pe piata - furnizarea unui aparat pentru distributie, consum sau uz pe piata comuna europeana in cursul unei activitati comerciale, contra cost sau gratuit;
l) punere in functiune - prima utilizare, in scopul propus, in Uniunea Europeana, a echipamentului care intra in aria de aplicare a prezentei hotarari;
m) trasabilitate - identificarea persoanelor responsabile de producerea, importul, achizitia intracomunitara, introducerea pe piata si punerea la dispozitie pe piata a unui aparat.
(2) Se considera aparate in sensul alin. (1) lit. b):
a) componente sau subansambluri destinate incorporarii intr-un aparat de catre utilizatorul final, care sunt susceptibile sa genereze perturbatii electromagnetice sau a caror functionare este susceptibila sa fie afectata de astfel de perturbatii;
b) instalatii mobile definite ca o combinatie de aparate si, dupa caz, de alte dispozitive, destinate deplasarii si functionarii in diferite amplasamente.
(3) In cuprinsul prezentei hotarari sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute in Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.

Art. 3
(1) Se admite punerea la dispozitie pe piata si/sau punerea in functiune doar a echipamentelor care sunt conforme cu cerintele prezentei hotarari, atunci cand sunt corect instalate, intretinute si utilizate conform destinatiei acestora.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), expunerea si/sau demonstratiile, temporare, cu echipamente neconforme cu prevederile prezentei hotarari sunt permise la targuri, expozitii si alte asemenea evenimente, cu conditia existentei unei indicatii vizibile care sa mentioneze ca astfel de echipamente nu pot fi introduse pe piata si/sau puse in functiune inainte de aducerea acestora in conformitate. Demonstratiile pot avea loc numai cu conditia adoptarii masurilor corespunzatoare pentru evitarea perturbatiilor electromagnetice.

Art. 4
Nu pot fi interzise, din considerente privind compatibilitatea electromagnetica, introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata si/sau punerea in functiune a echipamentelor care indeplinesc cerintele prezentei hotarari.

Art. 5
(1) Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, poate aplica, prin decizie, masuri speciale referitoare la punerea in functiune sau utilizarea echipamentelor, respectiv:
a) masuri destinate solutionarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existente sau previzibile intr-un amplasament;
b) masuri luate din motive de siguranta, destinate protectiei retelelor publice de comunicatii electronice, a statiilor de emisie sau de receptie, atunci cand sunt utilizate in scopuri de siguranta in situatii definite cu privire la utilizarea frecventelor radio.
(2) ANCOM informeaza Comisia Europeana si autoritatile similare pentru domeniul relevant din statele membre ale Uniunii Europene cu privire la masurile speciale prevazute la alin. (1).
(3) Informarea in conformitate cu prevederile alin. (2) se realizeaza distinct de schimbul de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice efectuat in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale intre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul II - Standarde armonizate


Art. 6
(1) Echipamentele conforme cu prevederile standardelor armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi in concordanta cu cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1. Prezumtia de conformitate se limiteaza la aria de aplicare a standardelor armonizate utilizate si la cerintele esentiale corespunzatoare acoperite de acesta/acestea.
(2) Standardele armonizate stabilite si publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu au caracter obligatoriu, fiind permise si alte mijloace de demonstrare a conformitatii.
(3) In cazul in care se considera ca un standard armonizat nu satisface integral cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1, ANCOM va informa Comitetul permanent prevazut la art. 13 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.016/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) In cazul situatiei prevazute la alin. (3), ANCOM va preciza in cadrul informarii sale, argumentat, si motivele pe care se bazeaza.
(5) Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului pentru societatea informationala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Capitolul III - Aparate


Art. 7
(1) Conformitatea aparatelor cu cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 se demonstreaza folosind procedurile descrise in cuprinsul anexei nr. 2 sau in anexa nr. 3, optiunea utilizarii uneia dintre cele doua proceduri ramanand la latitudinea producatorului sau a reprezentantului sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana.
(2) Persoana responsabila cu introducerea pe piata a aparatelor are obligatia sa se asigure, inaintea introducerii pe piata a aparatelor, ca producatorul sau reprezentantul sau autorizat au respectat procedura corespunzatoare de evaluare a conformitatii.

Art. 8
(1) Aparatele a caror conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari a fost stabilita conform art. 7 alin. (1) poarta marcajul CE care atesta aceasta conformitate si care se aplica in conformitate cu prevederile anexei nr. 5.
(2) Responsabilitatea aplicarii marcajului CE revine producatorului sau reprezentantului sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana.
(3) Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalaj sau pe instructiunile de utilizare ale acestuia a unor marcaje susceptibile sa induca in eroare tertii cu privire la intelesul si/sau forma grafica a marcajului CE.
(4) Orice alt marcaj poate fi aplicat pe aparat, pe ambalaj sau pe instructiunile de utilizare ale acestuia, cu conditia ca vizibilitatea si lizibilitatea marcajului CE sa nu fie afectate.
(5) In cazul in care personalul ANCOM sau al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, denumita in continuare ANPC, constata ca marcajul CE nu a fost aplicat corespunzator, producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana trebuie sa aduca aparatul in conformitate cu dispozitiile privind marcajul CE din prezenta hotarare.
(6) Aplicarea dispozitiilor alin. (5) nu intra in contradictie cu masurile dispuse in conformitate cu prevederile cap. VI.

Art. 9
(1) Fiecare aparat este identificat prin tip, lot, numar de serie sau orice alte informatii care permit identificarea sa.
(2) Fiecare aparat este insotit de numele si de adresa producatorului si, in cazul in care acesta nu este stabilit in Uniunea Europeana, de numele si adresa reprezentantului autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana sau ale persoanei din Uniunea Europeana responsabila pentru introducerea aparatului pe piata comuna europeana.
(3) Producatorul are obligatia furnizarii informatiilor ce privesc orice precautii specifice ce trebuie luate la asamblarea, instalarea, intretinerea sau utilizarea aparatului pentru a se asigura, la punerea in functiune, conformitatea cu cerintele de protectie prevazute la pct. 1 al anexei nr. 1.
(4) Aparatul pentru care conformitatea cu cerintele de protectie nu este asigurata in zone rezidentiale este insotit de o indicatie clara referitoare la aceasta restrictie de utilizare, inclusiv, daca este cazul, pe ambalaj.
(5) Informatiile necesare pentru a permite utilizarea aparatului in conformitate cu destinatia acestuia vor fi continute in instructiunile care il insotesc.
(6) Toate informatiile privind folosirea aparatului sunt furnizate utilizatorilor sub forma unui manual de utilizare, oferit pe hartie si/sau pe suport CD-ROM, redactat in limba romana, fara a fi exclusa furnizarea acestuia si in alte limbi de circulatie internationala.


Capitolul IV - Organisme notificate


Art. 10
(1) Ministerul pentru Societatea Informationala, denumit in continuare MSI, este autoritatea responsabila cu stabilirea si punerea in aplicare a procedurilor necesare pentru evaluarea si notificarea organismelor de evaluare a conformitatii si de supraveghere a organismelor de evaluare a conformitatii notificate din domeniul compatibilitatii electromagnetice.
(2) MSI notifica Comisiei Europene si statelor membre ale Uniunii Europene organismele desemnate sa realizeze sarcinile prevazute in anexa nr. 3. Pentru desemnarea acestor organisme se aplica criteriile prevazute in anexa nr. 6.
(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) va indica daca organismele sunt desemnate sa indeplineasca sarcinile prevazute in anexa nr. 3, pentru toate aparatele reglementate de prezenta hotarare si/sau pentru toate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1 sau daca domeniul pentru care au fost desemnate se limiteaza la anumite aspecte specifice si/sau categorii de aparate.

Art. 11
Organismele care indeplinesc criteriile prevazute in standardele nationale ce transpun standardele armonizate relevante, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se considera ca indeplinesc criteriile prevazute in anexa nr. 6.

Art. 12
(1) Metodologia de evaluare a organismelor in vederea notificarii acestora conform art. 10 alin. (2) se aproba prin ordin al ministrului pentru societatea informationala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(2) In cazul in care MSI constata ca un organism notificat nu mai indeplineste criteriile prevazute in anexa nr. 6, informeaza Comisia Europeana si celelalte autoritati similare pentru domeniul relevant din statele membre in consecinta.


Capitolul V - Instalatii fixe


Art. 13
(1) Aparatele introduse pe piata care pot fi incorporate intr-o instalatie fixa se supun tuturor dispozitiilor aplicabile pentru aparate, stabilite de prezenta hotarare.
(2) Prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 7-9 nu sunt obligatorii in cazul aparatelor destinate incorporarii intr-o anumita instalatie fixa si care altfel nu sunt disponibile pe piata.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), documentatia insotitoare a aparatelor trebuie:
a) sa cuprinda informatiile prevazute la art. 9 alin. (1) si (2);
b) sa identifice instalatia fixa si caracteristicile sale de compatibilitate electromagnetica;
c) sa indice precautiile care trebuie luate pentru incorporarea aparatelor in instalatia fixa astfel incat sa nu compromita conformitatea acesteia.
(4) In cazul in care exista elemente care indica nonconformitatea instalatiei fixe, in special atunci cand exista reclamatii privind perturbatii generate de instalatie, ANCOM poate solicita persoanei ce are in responsabilitate respectiva instalatie dovezi ale conformitatii instalatiei fixe si, dupa caz, poate initia o evaluare a conformitatii.
(5) In situatia in care se stabileste nonconformitatea instalatiei fixe, ANCOM impune persoanei prevazute la alin. (4) masuri pentru aducerea instalatiei in conformitate cu cerintele de protectie stabilite la pct. 1 al anexei nr. 1.
(6) ANCOM dispune masurile necesare pentru identificarea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru stabilirea conformitatii unei instalatii fixe cu cerintele esentiale, pe baza unor scenarii care tin cont de natura instalatiilor fixe si de amplasamentul acestora.


Capitolul VI - Supravegherea pietei


Art. 14
(1) Activitatea de supraveghere si control al pietei in scopul asigurarii indeplinirii dispozitiilor prezentei hotarari si a obligatiilor operatorilor economici care decurg din regulamentele Uniunii Europene, precum si in vederea identificarii trasabilitatii echipamentelor in cadrul lantului de distributie se exercita de catre ANCOM si, conform legislatiei din domeniul protectiei consumatorului, in cazul echipamentelor achizitionate de catre persoanele fizice, de catre ANPC.
(2) ANCOM si ANPC, denumite in continuare autoritati de supraveghere si control, actioneaza prin personalul de specialitate, respectiv personalul specializat, imputernicit in acest scop.
(3) ANCOM si ANPC organizeaza si desfasoara activitatea de supraveghere si control in conformitate cu prevederile art. 15-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.
(4) ANCOM si ANPC pot incheia, in vederea punerii in aplicare a prezentei hotarari, un protocol de colaborare prin care se vizeaza asigurarea schimbului de informatii in vederea imbunatatirii masurilor de identificare a produselor neconforme si intreprinderii actiunilor necesare in vederea eliminarii acestora.

Art. 15
(1) Producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana, importatorul ori distribuitorul are obligatia de a se supune controlului si de a prezenta spre examinare, la solicitarea motivata a personalului autoritatilor de supraveghere si control, documentele ce atesta indeplinirea dispozitiilor prezentei hotarari, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Distribuitorii si utilizatorii, persoane fizice sau juridice, au obligatia de a se supune controlului ori de a comunica, la solicitarea motivata a personalului autoritatilor de supraveghere si control, persoana responsabila pentru introducerea pe piata, respectiv persoana care i-a furnizat echipamentul, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 16
(1) Personalul ANCOM sau al ANPC poate solicita, in vederea verificarii indeplinirii prevederilor prezentei hotarari, producatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana traducerea in limba romana a documentatiei tehnice a produsului. Declaratia de conformitate CE va fi prezentata in forma tradusa in limba romana.
(2) In cazul in care producatorul ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana nu este stabilit pe teritoriul national, obligatia prevazuta la alin. (1) este adusa la indeplinire de catre importator.
(3) In situatia prevazuta la alin. (1) sau (2), personalul autoritatilor de supraveghere si control va preciza partea documentatiei ce se impune a fi tradusa. Traducerea autorizata in limba romana si transmiterea documentelor catre autoritatea de supraveghere se realizeaza intr-un timp rezonabil, insa nu mai tarziu de 30 de zile de la data solicitarii.

Art. 17
(1) ANCOM sau ANPC poate sa hotarasca motivat, in orice moment, efectuarea incercarilor tehnice pentru verificarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale aplicabile, pe baza standardelor armonizate relevante precizate in declaratia de conformitate CE.
(2) In vederea efectuarii incercarilor in conformitate cu prevederile alin. (1), producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana, importatorul ori distribuitorul, dupa caz, are obligatia de a permite personalului de control prelevarea, pe baza de proces-verbal, a unui numar adecvat de esantioane ale aparatului ce urmeaza a fi supus la incercari.
(3) Cheltuielile determinate de efectuarea incercarilor prevazute la alin. (1) sunt suportate de ANCOM sau ANPC, din bugetul anual aprobat cu aceasta destinatie.
(4) Daca in urma incercarilor se constata ca aparatul nu indeplineste cerintele esentiale, toate cheltuielile determinate de efectuarea incercarilor prevazute la alin. (1) sunt suportate, integral, de catre producator ori de catre reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana. In cazul in care producatorul ori reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana nu este stabilit pe teritoriul national, cheltuielile sunt suportate, integral, de catre importator.
(5) In situatia in care importatorul nu poate fi identificat ori persoana controlata nu furnizeaza informatii de natura a conduce la identificarea acestuia, cheltuielile se suporta de operatorul economic controlat.
(6) In cazul cheltuielilor suportate de catre ANCOM, individualizarea acestora in vederea determinarii sumei ce urmeaza a fi recuperate in conformitate cu prevederile alin. (4) sau (5) se realizeaza prin decizie a presedintelui ANCOM, fiind aplicabile dispozitiile art. 14 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(7) Prin exceptie de la prevederile art. 29 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 306/2011 privind unele masuri de supraveghere a pietei produselor reglementate de legislatia Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a acestora, in cazul in care incercarile prevazute la alin. (1) sunt realizate in laboratorul propriu al ANCOM, prevederile alin. (4) si (5) nu se aplica.


Capitolul VII - Sanctiuni


Art. 18
(1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate potrivit legii penale infractiuni, urmatoarele fapte:
a) introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata sau punerea in functiune a echipamentelor fara marcaj de conformitate CE;
b) introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata sau punerea in functiune a aparatelor fara asigurarea identificarii acestora ori fara furnizarea informatiilor specifice ce trebuie luate in considerare la asamblarea, instalarea, intretinerea sau utilizarea acestora;
c) aplicarea pe aparat, pe ambalaj ori pe instructiunile de utilizare a unor marcaje susceptibile sa induca in eroare cu privire la intelesul sau forma grafica a marcajului de conformitate CE;
d) expunerea si/sau demonstratiile cu echipamente neconforme la targuri, expozitii si alte asemenea fara respectarea prevederilor art. 3 alin. (2);
e) nerespectarea de catre persoana ce are in responsabilitate o instalatie fixa a masurilor impuse de autoritatile de supraveghere si control conform art. 13 alin. (5);
f) refuzul operatorilor economici de a se supune activitatii de supraveghere si control al pietei ori de a prezenta spre examinare documente ce atesta indeplinirea prevederilor prezentei hotarari;
g) refuzul utilizatorilor de a se supune activitatii autoritatii de supraveghere si control ori de a comunica, la solicitarea acestora, persoana de la care a achizitionat echipamentul;
h) refuzul prelevarii de esantioane in vederea supunerii la incercari tehnice;
i) nerespectarea de catre producator sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit in Uniunea Europeana a procedurii de evaluare a conformitatii stabilite conformart. 7;
j) nerespectarea de catre importator a obligatiei prevazute la art. 7 alin. (2);
k) introducerea pe piata, punerea la dispozitie pe piata sau punerea in functiune a echipamentelor ce nu respecta cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1.
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza astfel:
a) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. a), cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei;
b) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei;
c) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. c), cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei;
d) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. d), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;
e) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. e), cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
f) in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. f) si lit. j), cu amenda de la 2.500 lei la 7.500 lei;
g) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. g), cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
h) in cazul contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. h) si lit. i), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
i) in cazul contraventiei prevazute la alin. (1) lit. k), cu amenda de la 5.000 lei la 20.000 lei.
(3) In cazul in care in urma verificarilor administrative ori a incercarilor tehnice se demonstreaza ca echipamentul ce poarta marcajul CE nu este conform cu cerintele esentiale, ANCOM sau ANPC dispune, cu titlu de sanctiune complementara, prin decizie, respectiv prin ordin, si una dintre masurile prevazute de art. 21 paragraful 1din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Art. 19
(1) Contraventiile prevazute de prezenta hotarare se constata prin procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii.
(2) Sanctiunile principale pentru contraventiile prevazute de prezenta hotarare se aplica:
a) de catre personalul autoritatilor de supraveghere si control, in cazul contraventiilor prevazute la art. 18 alin. (1) lit. a)-j);
b) prin rezolutie scrisa pe procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, de catre presedintele ANCOM, in cazul contraventiei constatate de personalul ANCOM, in situatia prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. k);
c) prin procesul-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, in cazul contraventiei constatate de personalul ANPC, in situatia prevazuta la art. 18 alin. (1) lit. k).

Art. 20
(1) Masurile adoptate in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) trebuie sa expuna motivele pe care se bazeaza.
(2) Masurile ce privesc produse nemarcate sau marcate incorect pot fi dispuse numai dupa comunicarea catre persoana responsabila a unei solicitari de aducere a aparatului in conformitate cu dispozitiile privind marcajul CE, intr-un termen determinat.
(3) Masurile adoptate in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) pot fi dispuse numai dupa ce producatorului, reprezentantului sau autorizat sau oricarei altei parti interesate i s-a acordat posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere in prealabil, cu exceptia cazului in care o astfel de consultare nu este posibila tinand seama de caracterul urgent al masurii care trebuie luata, in special cu privire la cerintele de interes public.
(4) Ordinul, respectiv decizia prevazut(a) la art. 18 alin. (3) poate fi atacat(a) in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Ordinul, respectiv decizia prevazut(a) la art. 18 alin. (3) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 21
(1) In situatia in care sanctiunile prevazute la art. 18 alin. (2) si (3) sunt dispuse de catre oricare dintre autoritatile de supraveghere si control, acestea se informeaza reciproc in termen de maximum 10 zile de la data aplicarii sanctiunii.
(2) Ulterior primirii informarii in conditiile alin. (1), ANCOM sau ANPC poate decide, in aplicarea prevederilor art. 17, efectuarea incercarilor tehnice pentru verificarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale aplicabile.

Art. 22
(1) In cazul in care ANCOM sau ANPC identifica aparate ce poarta marcajul de conformitate CE si care nu sunt conforme cu dispozitiile prezentei hotarari, informeaza Comisia Europeana si celelalte state membre cu privire la masurile dispuse, indicand motivele si specificand, in special, daca neconformitatea se datoreaza:
a) neconcordantei cu cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 1, in cazul in care aparatele nu sunt conforme cu standardele armonizate prevazute la art. 6;
b) aplicarii incorecte a standardelor armonizate prevazute la art. 6;
c) deficientelor standardelor armonizate prevazute la art. 6.
(2) In cazul in care aparatele neconforme au fost supuse procedurii de evaluare a conformitatii prevazute in anexa nr. 3, ANCOM sau ANPC, dupa caz, va informa autorul declaratiei prevazute la pct. 3 al anexei nr. 3 cu privire la deficientele constatate.
(3) Ulterior comunicarii informarii in conditiile alin. (2), ANCOM sau ANPC informeaza Comisia Europeana si celelalte state membre cu privire la deficientele constatate.

Art. 23
Contraventiilor prevazute de prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 24
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 25
(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007.


*


Prezenta hotarare transpune Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 15 decembrie 2004 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica si de abrogare a Directivei 89/336/CEE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L, nr. 390 din 31 decembrie 2004.


Anexa nr. 1 - Cerinte esentiale


1. Cerinte de protectie
Echipamentele sunt proiectate si fabricate tinandu-se seama de stadiul de dezvoltare tehnica, astfel incat sa se asigure ca:
a) perturbatiile electromagnetice generate nu depasesc nivelul peste care echipamentele radio, echipamentele terminale de comunicatii electronice sau alte echipamente nu pot sa functioneze conform destinatiei;
b) au un nivel de imunitate la perturbatii electromagnetice previzibil pentru utilizare conform destinatiei, care le permite sa functioneze fara o degradare inacceptabila a utilizarii prevazute.

2. Cerinte specifice pentru instalatii fixe - instalarea si utilizarea conform destinatiei a componentelor
Pentru a satisface cerintele de protectie prevazute la pct. 1, o instalatie fixa se monteaza conform bunelor practici ingineresti si cu respectarea informatiilor privind utilizarea conform destinatiei a componentelor sale. Aceste bune practici ingineresti trebuie sa fie documentate si documentatia trebuie sa fie pastrata de catre persoana sau persoanele responsabile, la dispozitia autoritatilor competente, in scopul inspectiei, pe toata durata de functionare a instalatiei fixe.


Anexa nr. 2 - Procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in art. 7 din hotarare (Controlul intern al productiei)


1. Producatorul efectueaza o evaluare a compatibilitatii electromagnetice a aparatelor pe baza fenomenelor relevante, in vederea indeplinirii cerintelor de protectie prevazute la pct. 1 al anexei nr. 1 la hotarare. Aplicarea corecta a tuturor standardelor armonizate relevante ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este echivalenta cu realizarea evaluarii compatibilitatii electromagnetice.
2. Evaluarea compatibilitatii electromagnetice tine seama de toate conditiile normale de functionare conform destinatiei. In cazul in care un aparat poate avea diferite configuratii, evaluarea compatibilitatii electromagnetice trebuie sa confirme daca acesta corespunde cerintelor de protectie prevazute la pct. 1 din anexa nr. 1 la hotarare in toate configuratiile posibile identificate de catre producator ca fiind reprezentative pentru utilizarea conform destinatiei.
3. In conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la hotarare, producatorul intocmeste documentatia tehnica care face dovada conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale ale prezentei hotarari.
4. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana trebuie sa pastreze documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor competente pentru cel putin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.
5. Conformitatea aparatelor cu toate cerintele esentiale relevante trebuie sa fie atestata printr-o declaratie de conformitate CE emisa de producator sau de reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana.
6. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana trebuie sa pastreze declaratia de conformitate CE la dispozitia autoritatilor competente pentru cel putin 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul astfel de aparat.
7. In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu sunt stabiliti in Uniunea Europeana, obligatia de a pastra declaratia de conformitate CE si documentatia tehnica la dispozitia autoritatilor competente ii revine persoanei care introduce aparatele pe piata Uniunii Europene.
8. Producatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a asigura ca produsele sunt fabricate in conformitate cu documentatia tehnica mentionata la pct. 3 si cu prevederile prezentei hotarari care le sunt aplicabile.
9. Documentatia tehnica si declaratia de conformitate CE trebuie sa fie in conformitate cu prevederile din anexa nr. 4 la hotarare.


Anexa nr. 3 - Procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in art. 7 din hotarare


Aceasta procedura consta in aplicarea procedurii din anexa nr. 2 la hotarare completata dupa cum urmeaza:
1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana trebuie sa prezinte documentatia tehnica organismului notificat prevazut la art. 10 din hotarare si sa solicite organismului notificat o evaluare. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana trebuie sa specifice organismului notificat care aspecte ale cerintelor esentiale trebuie sa fie evaluate de acesta.
2. Organismul notificat analizeaza documentatia tehnica si evalueaza daca documentatia tehnica demonstreaza in mod adecvat indeplinirea cerintelor hotararii care fac obiectul evaluarii sale. In cazul in care se adevereste conformitatea aparatelor, organismul notificat emite o declaratie catre producator sau catre reprezentantul sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana, in care adevereste conformitatea aparatului. Declaratia trebuie sa se limiteze la acele aspecte ale cerintelor esentiale care au fost evaluate de catre organismul notificat.
3. Producatorul adauga declaratia organismului notificat la documentatia tehnica.


Anexa nr. 4 - Documentatia tehnica si declaratia de conformitate CE


1. Documentatia tehnica
Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatelor cu cerintele esentiale. Aceasta trebuie sa contina date despre proiectarea si fabricarea aparatului, in special:
a) o descriere generala a aparatului;
b) dovada conformitatii cu standardele armonizate, in cazul in care exista, aplicate integral sau partial;
c) in cazul in care producatorul nu a aplicat standardele armonizate sau le-a aplicat numai partial, o descriere si o explicatie referitoare la etapele parcurse pentru indeplinire cerintelor esentiale ale prezentei hotarari, inclusiv o descriere a evaluarii compatibilitatii electromagnetice prevazute la pct. 1 al anexei nr. 2 la hotarare, rezultatele calculelor de proiectare efectuate, examinarile efectuate, rapoartele de incercari etc.;
d) o declaratie din partea organismului notificat, atunci cand a fost urmata procedura prevazuta in anexa nr. 3 la hotarare.

2. Declaratia de conformitate CE
Declaratia de conformitate CE trebuie sa contina cel putin urmatoarele:
a) o trimitere la Directiva 2004/108/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind apropierea legislatiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetica si de abrogare a Directivei 89/336/CEE;
b) identificarea aparatului la care se refera, conform art. 9 alin. (1) din Directiva 2004/108/CE si din hotarare;
c) numele si adresa producatorului si, dupa caz, numele si adresa reprezentantului sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana;
d) numerele de referinta ale standardelor armonizate utilizate, inclusiv datele acestora, sau trimiteri la alte specificatii tehnice, inclusiv datele acestora, in legatura cu care se declara conformitatea;
e) data declaratiei de conformitate;
f) identitatea si semnatura persoanei imputernicite sa angajeze raspunderea producatorului sau a reprezentantului sau autorizat stabilit in Uniunea Europeana.


Anexa nr. 5 - Marcajul "CE" prevazut in art. 8 din hotarare


1. Marcajul CE consta din initialele CE cu urmatoarea forma:

IMAGINE

2. Marcajul CE trebuie sa aiba o inaltime de cel putin 5 mm. In cazul in care marcajul CE este micsorat sau marit, trebuie respectate proportiile, asa cum reies ele din desenul pe scara gradata de mai sus.
3. Marcajul CE trebuie aplicat pe aparat sau pe placa sa de identificare. In cazul in care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat data fiind natura aparatului, marcajul trebuie aplicat pe ambalaj, daca exista, si pe documentele de insotire.
4. In cazul in care aparatul face obiectul altor directive transpuse prin reglementari ce acopera alte aspecte si care, de asemenea, prevad marcajul CE, acesta din urma arata ca aparatul este, de asemenea, conform si cu aceste alte directive.
5. Cu toate acestea, in cazul in care una sau mai multe dintre aceste directive transpuse prin reglementari permit producatorului, intr-o perioada de tranzitie, sa aleaga ce regim aplica, marcajul CE indica conformitatea numai cu directivele aplicate de producator. In acest caz, in documentele, notele explicative sau instructiunile prevazute de directivele aplicabile transpuse prin reglementari, care insotesc aparatul, se vor indica numerele de referinta cu care aceste directive au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


Anexa nr. 6 - Criterii pentru evaluarea organismelor ce urmeaza sa fie notificate


1. Organismele notificate indeplinesc minimum urmatoarele conditii:
a) disponibilitate de personal, de mijloace si de echipamente necesare;
b) competenta tehnica si integritate profesionala a personalului;
c) independenta in elaborarea rapoartelor si indeplinirea functiei de verificare prevazute in prezenta hotarare;
d) independenta a personalului de conducere si a personalului tehnic in raport cu toate grupurile sau persoanele interesate direct ori indirect de echipamentul respectiv;
e) pastrare a secretului profesional de catre personal;
f) detinere a unei asigurari de raspundere civila, in afara cazului in care aceasta raspundere este acoperita de stat in baza dispozitiilor legale.
2. Indeplinirea conditiilor de la pct. 1 se verifica periodic in cadrul procesului de supraveghere a organismelor desemnate, prevazut de metodologia elaborata in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din hotarare.